Skagens nya kvadratmeterfond

SKAGEN m²Har du funderat på att investera i fastigheter. Då kan Skagen Fonders nya globala aktiefond SKAGEN m² vara ett intressant investeringsalternativ. Läs mer i detta inlägg om hur du med den nya fonden kan ta del av den globala fastighetsmarknaden!

Real estate is always a good investment. God isn’t making it anymore! - Mark Twain
För många fondsparare har fastighetsfonder en särställning. Fastigheter är greppbart och de flesta förstår, eller anser sig förstå, hur det funkar. Det kan vara mycket svårare att förstå hur IT eller bioteknik fungerar. En allmän uppfattning är också att man ska investera i sådant man förstår. Hur som helst har intresset för investeringar i fastigheter ökat under senare tid.

Skagen Fonder (ett fondbolag som jag med stort intresse följt genom åren) genomför under oktober en inspirationsmötesturne runt om i landet (från Ystad till Luleå). Vid dessa möten berättar de om sin nya fond Skagen m², deras investeringsfilosofi och ger samtidigt en uppdatering om sina fonder och sin marknadssyn. Jag har tidigare vid flera tillfällen deltagit på deras informationsträffar och de har alltid varit mycket givande. Nu hade jag återigen förmånen att få delta på detta inspirationsmöte eftersom jag var särskilt nyfiken på den nya fonden.

Skagen Fonder
Skagen Fonder är ett framgångsrikt oberoende norskt fondbolag som har utvecklats till en av Nordens ledande fondförvaltare. De har en intressant investeringsfilosofi med globalt fokus. Det innebär att deras fonder investerar i länder och branscher över hela världen. Deras målsättning är att bli världens bästa fondförvaltare mätt i bästa möjliga riksjusterade avkastning, kommunikation, service och kompetent uppföljning. Jag tycker att de är på god väg att infria denna målsättning. Jag har investerat i deras förstklassiga fonder under flera år och har stort förtroende för deras förvaltning. Du kan läsa mer om fondbolaget i ett tidigare inlägg: Världens bästa fondförvaltare. Du kan även se nedanstående informationsfilm - Skagen Fonder - En presentation.


Skagen m2
I slutet av oktober lanserar alltså Skagen Fonder, för första gången på 10 år (senast var det Kon-Tiki), en ny aktiefond som heter . Som namnet - kvadratmeter-fonden - antyder så är den inriktad på den globala fastighetsmarknaden. Det är således en global aktiefond som investerar i börsnoterade fastighetsföretag över hela världen.

Varför investera i fastigheter
Att äga hus i attraktiva lägen har genom tiderna varit ett tillgångsslag som möjliggör att långsiktigt bevara och få kapitalvärden att växa. Den främsta drivkraften bakom fastighetsvärden har varit att tillgången till mark i växande städer har varit begränsad, och att köpare och hyresgäster har varit villiga att betala mer för de mest attraktiva lägena och därmed drivit upp priserna.

Enkel värdering och ofta fel prissättning
Den typiska investeringsfastigheten genererar hyresintäkter, och enskilda fastigheters marknadsvärde beräknas som värdet idag av förväntade framtida kassaflöden. I en värld med allt fler komplexa finansiella instrument och stundvis mindre tydlig koppling mellan värdering och underliggande värden, utgör fastigheter relativt enkla investeringar. Fastigheterna är materiella, beständiga och omöjliga att flytta, och det är enkelt att förstå hur kassaflödena genereras. Fastigheter är således relativt enkla att värdera, med förutsägbara kassaflöden. Trots detta är många fastigheter ofta fel prissatta.

Lokala värderingar
Till skillnad från andra delar av kapitalmarknaden, som till övervägande del är globaliserade, prissätts fastigheter till största delen på en lokal marknad utifrån lokala förutsättningar. Man brukar därför säga att fastigheter har låg korrelation med andra tillgångsslag över tid. Fastigheter har dessutom generellt sett lägre förväntad risk och avkastning. Fastigheter kan på så sätt utgöra ett bra komplement till aktier och obligationer i en investeringsportfölj. De flesta institutionella investerare placerar mellan fem och tio procent av den totala portföljen i investeringsfastigheter, och allt fler väljer att ha ännu mer fastigheter. Generellt har fastighetsplaceringar en lång tidshorisont, på fem år eller längre.

Urbanisering driver fastighetsvärdena
Genom att investera i fastigheter i olika delar av världen kan investerare ytterligare sprida riskerna. Fastighetsmarknaderna i den utvecklade delen av världen håller på att förändras från tillväxtmarknader till återinvesteringsmarknader, i takt med att den demografiska utvecklingen och urbaniseringen i stor utsträckning är klar. Dessa marknader representerar fortfarande enorma värden, och cykliska beteendemönster kan göra dem intressanta för aktiva investerare. Utsikterna för långsiktig tillväxt inom fastighetssektorn är i allmänhet bäst i snabbväxande regioner i världen där de demografiska förutsättningarna är mer gynnsamma och där urbaniseringen och inkomsttillväxten kommer att fortsätta under de kommande årtiondena. Men det finns också intressanta öar av tillväxt inom de utvecklade marknaderna.

Mark - ändlig resurs
Ur ekonomisk synvinkel är fastigheter intressanta egenskaper både när det gäller tillgång och efterfrågan. På utbudssidan är mark av naturliga skäl en ändlig resurs. Dessutom tar det flera år att förändra beståndet av byggnader på grund av långa planerings- och byggtider. För tillväxtekonomier kan man förvänta sig att fastighetspriserna på sikt ökar i attraktiva och tätbefolkade områden. Urbanisering i kombination med befolknings- och inkomstökningar kommer att leda till ökad efterfrågan på fastigheter i många regioner i världen.

Lokala fastighetsmarknader kommer alltid att gå upp och ner
Det finns också en ständigt pågående förändringsprocess i samhället, med behov av att modernisera byggnader och med en skiftande efterfrågan på olika fastighetstyper över tid. Bortsett från dessa grundläggande faktorer kommer lokala fastighetsmarknader alltid att gå upp och ner beroende på konjunkturen och andra ekonomiska faktorer, och på förändringar i marknadssentiment.

Fem goda skäl att placera i Skagen m²
Skagen m² kommer inte att investera direkt i fastigheter utan i börsnoterade fastighetsbolag runt om i världen. Fördelen med detta är enligt Skagen att man inte behöver ha ingående lokal kunskap om lokala förhållanden. Istället kan man investera genom bolag som har god lokalkännedom och kunskap om de lokala marknaderna. Det kan till exempel vara bolag inriktade på förvaltning och utveckling av köpcentrum, kontor, lager och bostadslägenheter.

Fastighetsbranschen passar dessutom enligt uppgift bra in i Skagens investeringsfilosofi som är att hitta undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen. Fastigheter utsätts ofta för fel prissättning då marknaden styrs av lokalt utbud och efterfrågan till skillnad från till exempel olja och liknande som mer styrs av globala faktorer.
 1. Fastigheter är lokalt värderade och ger möjligheter att sprida riskerna geografiskt. 
 2. Fastigheter är en begränsad resurs. Urbanisering, befolkningstillväxt och ökat välstånd kommer fortsätta därför fortsatt att driva värdeökningen på fastighetsmarknaden.
 3. Fonden kurssätts varje dag och är likvid. Du kan med andra ord köpa och sälja andelar på samma sätt som i våra övriga fonder. 
 4. Fonden använder Skagens investeringsfilosofi och erfarenhet av att hitta undervärderadeskattade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen.
 5. På lång sikt utvecklas fastighetsmarknaden annorlunda än aktier och obligationer. Skagen m² kan vara ett bra komplement och sprida riskerna i din portfölj.
Mer information om Skagen m²
Fonden startas den 31 oktober och enligt prospektet bör placerare ha en investeringshorisont på minst 5 år. Avgiften kommer att beror på hur fonden utvecklas. Om den följer index blir avgiften 1,5 procent. Om den går sämre än index sänks avgiften till som lägst 0,75 procent. Skulle den slå index ordentligt blir avgiften max 3,0 procent. Redan nu kan du förhandsköpa andelar. På så sätt kan du försäkra dig om att köpa Skagen m² till startkursen 100 norska kronor. Fonden kommer enligt uppgift att gå och köpa via nätmäklare som Avanza och Nordnet. På sikt är förhoppningen även att den ska gå att köpa i PPM-systemet. Se också fondens faktablad. Du kan också läsa mer i Skagens broschyr om fonden.

Slutsatser
Jag tycker att det här är en spännande och genomtänkt satsning av Skagen. Det ska bli intressant att följa fondens utveckling. Den kan dessutom vara ett bra, eller till och med bättre, alternativ till Länsförsäkringars framgångsrika fastighetsfond. De är dock inte helt jämförbara eftersom Länsförsäkringars fond har ett annat placeringsfokus (Europa). 

Sammanfattningsvis passar Skagen m² dig som vill ta del av värdeökningen i den globala fastighetsmarknaden genom Skagens unika, värdebaserade investeringsfilosofi. Fonden ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt sprida dina fastighetsinvesteringar. Skagen m² tillgängliggör den globala fastighetsmarknaden, något som vanligtvis är dyrt, svårt och kräver ingående lokalkunskap om den marknad man investerar i!

Är detta då en fond som jag själv kan tänka mig att investera i? Absolut! Jag vill dock av försiktighetsskäl först följa fondens utveckling en tid.

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att påminna om det som alla investerare bör ha i minnet när det gäller placeringar i aktier och fonder.
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.
Kommentarer? Synpunkter? Är du nyfiken på Skagen m²?

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.